Hmong Needlework Community Project – Sign Up Now!


Create two pieces—one to take home and one to be part of a community quilt.

Taught by artisans from the Hmong Elders Center. This class is for both English and Hmong speakers.
Registration required—either click on the green button or call 651-632-3870. Please plan to attend all four sessions.

Tuaj koom peb. Muaj kawm paj ntaub tawm hlaug. Peb txais cov muaj 12 xyoo rov sauv. Lub 4 hlis ntuj hnub tim 9, 16, 23, 30 thaum 10:00 txog 12:00 nyob ntawm Arlington Hills Community Center.
Kawm dawb xwb! Xav paub ntxiv thiab cuv npe hu rau 651-632-3870.

The Hmong Needlework Community Project is supported by Minnesota Arts and Cultural Heritage Funds.Hmong needleworkMore News